Di Resin

PERFECT FOR
,
BUY

Gotowa do użytku wysokiej jakości żywica przeznaczona do demineralizacji wody. Stworzona do stosowania w filtrach odwróconej osmozy głównie jako ostatni etap oczyszczania wody kranowej. Demineralization Resin jest idealna do produkcji całkowicie zdemineralizowanej wody. Gwarantuje wodę wolną od krzemianów, dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń.

Żywicę umieścić w korpusie filtra jako ostatni stopień filtracji. Żywicę należy wymieniać, kiedy TDS zaczyna wskazywać więcej niż 001

Działa drażniąco na oczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.