Sorry, this entry is only available in Polish.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Nazwa:         AQUAFOREST SP. Z O.O. SP.K.
Adres:          UL. STAROWIEJSKA 18, 32-800 BRZESKO
Telefon:       +48 14 691 79 79
Email:          kadry@aquaforest.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/ach: 

Realizacji czynności związanych z umową o pracę lub umową cywilnoprawną

 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Kodeks pracy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn. zmianami w przypadku umów o pracę, Kodeks cywilny dla umów cywilnoprawnych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych.

 1. W razie konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom:

Podmiotom udzielającym świadczenia zdrowotne, podmiotom świadczącym usługi  w zakresie BHP, zakładom ubezpieczeń, brokerom ubezpieczeniowym, podmiotom wydającym służbowe karty debetowe i kredytowe, podmiotom upoważnionym na podstawie prawa.

 1. Podanie danych jest lub było niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:

trwania umowy + 50 lat

 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  c. przenoszenia danych,
  d. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.